Güclü təsir edən maddələr və onların külli miqdarının, habelə zəhərli maddələrin siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
 
   Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində göstərilən, narkotik vasitələrə və ya psixotrop maddələrə aid olmayan güclü təsir edən maddələr və onların külli miqdarının, habelə zəhərli maddələrin müəyyən edilməsi məqsədi ilə qərara alır:
  1. “Güclü təsir edən maddələr və onların külli miqdarının Siyahısı” təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).
  2. “Zəhərli maddələrin Siyahısı” təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
 
Bakı şəhəri, 18 mart 2016-cı il
              № 180-VQ
 

 
                                                                                                                                                                   

Azərbaycan Respublikasının
2016-cı il 18 mart tarixli
Qanunu ilə təsdiq edilmişdir
1 nömrəli əlavə

   
Güclü təsir edən maddələrin və onların külli miqdarının
   
SİYAHISI
   
 № Maddələrin adı Külli miqdar (qramlarla) daxil olmaqla aşağı hədləri
1 Androstanolon 2,5
2 Androstenediol 2,5
3 Androstenedion 2,5
4 Baklofen (β-(aminometil)-4-xlorbenzolpropanol turşusu) 12
5 Benaktizin (amizil) (2-dietilamin efirinin benzoy turşusunun hidroxloridi) 2
6 Benzobarbital (1-benzoil-5-etil-5-fenilbarbitur turşusu) 10
7 Bolasteron 10
8 Boldenon 10
9 Boldion (androst-1,4-dien-3,17-dion) 10
10 Bromizoval (N-(aminokarbonil)-2-brom-3-metilbutanamid) 15
11 Çovdar mahmızı (çovdar mahmızının erqotamin ştamının sklerosiyaları, çovdar mahmızının erqotoksin ştamının sklerosiyaları) 100
12 Danazol (17 α)-preqn-2,4-dien-20-ino 2,3-d-izoksazol-17- ol) 20
13 Dehidroxlormetiltestosteron (4-xlor-17β-hidroksi-17α-metilandrost-1,4-dien-3-on 10
14 Dezoksimetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17β- ol) 10
15 Drostanolon 10
16 Efedrin – həb və ampul şəklində (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində güclü təsiredici sayılmır) 10
17 Efedra otu (Acılıqotu) və Efedra cinsinə aid olan istənilən növ bitkilərin oduncaqlaşmamış zoğları, eləcə də onların emal məhsulları 1000
18 Erqotal (çovdar mahmızının alkaloidlərinin fosfat duzlarının qarışığı) 1
19 Etilxlorid (xloretil) 300
20 Etilestrenol (19-nor-17α-preqn-4-en-17-ol) və eyni kimyəvi strukturla və ya eyni bioloji effektlə olan ayrı substansiyalar 10
21 Feprozidnin (sidnofen) (3-(β-fenilizopropil) sidnonimin hidroxlorid) 0,6
22 Fenfluramin N-Etil-α-metil-3-(triftormetil) benzoletanamin 2
23 Fluoksimesteron 2,5
24 Formebolon 10
25 Furazabol (17 metil-5α-androstano[2,3-c]furazan-17β-ol) 10
26 İsofluran 2-xlor -2-(diftorometoksi)-1,1,1-triftoretan 250
27 Heksobarbital (5-(1-tsikloheksen-1-il)-1,5-dimetil-2,4,6 (1H, 3H,5H)- pirimidintrion 1
28 Gestrinon (17α-13-etil-17-hidroksi-18,19-dinorpreqna- 4,9,11-trien-20-in-3-on) 10
29 4-hidroksitestosteron (4,17β-dihidroksiandrost-4-en-3-on) 10
30 Xinbolon (kvinobolon) 10
31 Xloroform 1500
32 Xlorfenilpiperazin 0,2
33 Kalusteron 10
34 Klonidin (klofelin) (2-(2,6-dixlorfenilamin)-imidazolin hidroxlorid 2
35 Klostebol 2,5
36 Kava-kava (sərxoşedici bibər) və onun tərkibində olan maddələr 10
37 Qammabutirolakton 10
38 Levomepromazin ((R)-2-metoksi-N,N,β-trimetil-10H-fenotiazin-10 propanamin) 2
39 Mestanolon 10
40 Mesterolon (1α-metilandrostanodon) 2,5
41 Metandienon (metandrostenolon) (17β-hidroksi-17α-metilandrost-1,4-dien-3-on) 2,5
42 Metandriol 10
43 Metasteron (2α, 17α-dimetil-5α-androstan-3-on-17β-ol) 10
44 Metenolon 10
45 Metil-1-testosteron (17β-hidroksi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-on) 10
46 Metildienolon (17 β-hidroksi-17α-metilestr-4,9-dien-3-on) 10
47 Metilnortestosteron (17 β-hidroksi-17α-metilestr-4-en-3-on) 10
48 Metiltestosteron 10
49 Metiltrienolon (17 β-hidroksi-17α-metilestr-4,9,11-trien-3-on) 10
50 Miboleron 10
51 19- norandrostenediol 2,5
52 19- norandrostenedion (est-4-en-3, 17-dion) 2,5
53 N-metilefedrin 10
54 Nalbufin (-)-17-(siklobutilmetil)-4,5α-epoksimorfinan-3,6α,14- triolhidroxlorid) 10
55 Nandrolon 2,5
56 Norboleton 10
57 Norklostebol 10
58 Noretandrolon 10
59 Oksabolon 10
60 Oksandrolon 2,5
61 Oksimesteron 10
62 Oksimetolon 10
63 Orto-xlorbenzilidenmalonodinitril 2
64 Propofol (Diprivan) (2,6-di(propan-2-il) fenol) 1
65 Prostanozol ([3,2-c] pirazol-5α -etioalloxolan-17 β-tetrahidropiranol) 10
66 Propilheksedrin 2
67 Psevdoefedrin – həb və ampul şəklində (başqa mürəkkəb tərkibli dərman preparatlarının tərkibində güclü təsiredici sayılmır) 10
68 Preqabalin (S)-3-(aminometil)-5-metilheksan turşusu 5
69 Sibutramin və onun eyni psixoaktiv təsirə malik struktur analoqları 0,5
70 Sefedrin (2-[1-fenil-2-metil-(β-sianetil)]amino-propanol-1- hidroxlorid) 10
71 Stanozolol 2,5
72 Stenbolon 10
73 Trenbolon 10
74 Tianeptin (RS)- 7 [(3-xlor-6,11-dihidro-6-metildibenzo [с,f] [1,2] tiazepin-11-il) amino] heptanoik turşusu S, S-dioksid 10
75 1-testosteron (17β-hidroksi-5α-androst-1-en-3-on) 10
76 Tetrahidrohestrinon (18α-homo-preqn-4,9,11-trien-17β-ol-3-on) 10
77 Triheksifenidil (siklodol) (1-sikloheksil-1-fenil-3- piperidinpropan-1-ol) 10
78 Tropikamid N-etil-3-hidroksi-2-fenil-N (piridin-4-il-metil) propanamid 0,2
79 Tramadol hidroxlorid 100mq-150mq-200mq və daha artıq. Bütün tramadol tərkibli dərman vasitələrinə şamil olunur. (+/-)-trans-2-[(dimetilamin) metil]-1-(m-metoksifenil)- tsikloheksan-1-ol hidroxlorid) 6
80 Natrium tiopental (5-(1-metilbutil)-5-etil-2 tiobarbitur turşusunun natrium duzu) 1
81 Zopiklon 4-metil-1-piperazinkarbon turşusunun 6-(5-xlor-2-piridinil) 6,7-dihidro-7-okso-5H-pirrolo [3,4-b] pirazin-5-li-efiri 0,9

Qeyd:

  1. Bu Siyahıda göstərilən miqdarlar əsas təsiredici maddələrin təmiz çəkisidir. 
  2. Bu Siyahıda göstərilən bütün maddələrin duzları (belə duzların mövcudluğu mümkün olduğu halda), izomerləri (belə izomerlərin mövcudluğu mümkün olduğu halda), mürəkkəb və sadə efirləri güclü təsir edən maddələrə aiddir. 
  3. Bu Siyahıda sadalanan maddələrin daxil olduğu bütün dərman formaları (qarışıq və məhlullar) hansı firma (ticari) adına malik olmasından asılı olmayaraq güclü təsir edən maddələrə aiddir
 

 
                                                                                                                                                                     Azərbaycan Respublikasının
2016-cı il 18 mart tarixli
Qanunu ilə təsdiq edilmişdir
2 nömrəli əlavə
   
Zəhərli maddələrin
   
SİYAHISI
   
 № Maddələrin adı
1 N-asetilantranil turşusu 2-asetaminobenzoy turşusu
2 Akonitin (1α,3α,6α,14α,16β)-8-(asetiloksi)-20-etil-3,13,15-trihidroksi- 1,6,16-trimetoksi-4-(metoksimetil) akonitan-14-ila benzoat) və akonit otunun alkaloidləri (mezakonitin, lappakonitin, akonifin, akomonin, karakolin, talatizamin, metillikakonitin, iezakonitin, hipakonitin)
3 Aldrin 1,2,3,4,10,10-heksaxlor-1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-1,4-endo, ekzo-5,8- dimetanonaftalin
4 Antranil turşusu və onun törəmələri o-aminobenzoy turşusu
5 Arsenit anhidridi və onun törəmələri, müxtəlif dozalarda olan dərman formaları daxil olmaqla
6 Arsenat anhidridi və onun törəmələri, müxtəlif dozalarda olan dərman formaları daxil olmaqla
7 Aseklidin 3-hinuklidinilasetat
8 Ağ (sarı) fosfor
9 Brusin, Qarğabükən otunun alkaloidi
10 Dildrin 1,2,3,4,10,10-heksaxlor-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-endo-1,4- ,ekzo-5,8- dimetanonaftalin
11 Erqometrin
12 Erqometrin-maleat
13 Etil spirti sintetik və ya spirtli içkilərin hazırlanması üçün yararsız, qeyri-qida xammalından hazırlanmış (hidrolizlə, sulfitlə, həmçinin etol)
14 Etilmerkurxlorid (etilcivə-xlorid)
15 Erqotamin
16 Erqotamin-tartrat
17 Etilen oksidi (oksiran, 1, 2-epoksietan)
18 Fenilsirkə turşusu
19 Hiossiamin əsası
20 Hiossiamin-kamforat (L-tropiltropat (kamforat))
21 Hiossiamin-sulfat (L-tropiltropat (sulfat))
22 Hinuklidil-3-benzilat
23 Qliftor Qarışıq 1,3-diftorpropanol-2 (1) 70-75% (1) 1-ftor-3-xlorpropanol-2(2) 10-20 (2)
24 Qarğabükən otunun ekstraktı (Strycynos Nux-vomika extract)
25 İlan zəhəri
26 İ-M mayesi (50% etilsellüloza, 50% metanol)
27 Karbaxolin N-(β-karbamoiloksietil)-trimetilammonium xlorid
28 Merkaptofos
29 3,4-Metilendioksifenil-2-propanon
30 Metallik civə və onun duzları (texniki sənədi olan ölçən, işıqlandırıcı və digər cihazların tərkibində olduqda və həmçinin belə cihazların idxalı və ixracını nəzərə almamaqla)
31 Metil spirti (Metanol)
32 Natrium-xlorid, uranil-nitrat və 4-xlorbenzaldehid tərkibli maye
33 Nikel tetrakarbonil
34 Novarsenol 5-(3-amino-4-hidroksifenilarseno)-2-hidroksianilinometilsulfoksilat
35 Piperonal 1,3-benzodiokso-5-karbaldehid
36 Promeran və onun müxtəlif dozalarda dərman formaları N-3-xlorcivə-2-metoksipropil karbamid
37 Saflaşdırılmış arı zəhəri
38 Safrol və izosafrol 4-allil-1,2-metilendioksibenzol
39 Sianid turşusu və onun duzları
40 Sianplav (qara sianid, kalsium və natrium sianid və xloridlərin qarışığı)
41 Sink-fosfid
42 Siklon B
43 Sintetik etil spirti
44 Sinxonin
45 Sirkə turşusunun anhidridi
46 Skopolamin-hidrobromid
47 Strixnin, strixnin nitrat və onun bütün dərman formaları
48 Tallium və onun duzları
49 Tetraetilqurğuşun və etilləşdirilmiş benzindən başqa onun digər maddələrlə qarışıqları (etil mayesi və başqaları)
50 Xanımotu alkaloidləri
51 Xlorpikrin
52 Zarin metilfosfon turşusunun ftoranhidridinin izopropil efiri

Qeyd: Bu Siyahıda göstərilən maddələr elmi-tədqiqat laboratoriyalarında və tibb müəssisələrində kimyəvi reaktiv kimi, həmçinin elmi və tibbi məqsədlər üçün istifadə oluna bilər